ข่าวสาร :
                 
0
บุคคลสาธารณะ

ปัญหาและภัยพิบัติใหญ่ ๆ ในโลกสามารถบรรเทาได้ถ้าเราให้โอกาสทางการศึกษากับเยาวชน การประชุม The University Scholars Leadership Symposium เป็นงานหลักที่เป็นเวทีให้เยาวชนได้บริหารความท้าทายและแก้ไขปัญหาที่พวกเขาต้องเจอ ความสำเร็จเกิดขึ้นได้ทั้งในระดับชุมชนและนานาชาติ นี่เป็นโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้รับผิดชอบและสร้างความยั่งยืนให้สิ่งแวดล้อมโดยผ่านกิจกรรมด้านสังคม มนุษยธรรมและสิ่งแวดล้อม ยังมีสถาบันอื่น ๆ เช่น สหประชาชาติที่จะต่อยอดโอกาสเหล่านี้เพื่อบรรเทาปัญหาความยากจนและการพัฒนาทั่วโลก การมีปฏิสัมพันธ์นั้นมีศักยภาพที่จะสร้างสรรค์ไอเดียและกลยุทธ์ซึ่งจะเป็นแนวทางพัฒนาโครงการด้านมนุษยธรรมทั่วโลก

จึงเป็นเรื่องน่ายินดีที่ฝ่ายกิจการด้านมนุษยธรรมได้รับคำชื่นชมจากผู้นำทั่วโลกในเรื่องความมุ่งมั่นในการให้ความรู้ต่อผู้นำรุ่นใหม่เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในโลก