ข่าวสาร :
                 
0
วิธีลงทะเบียน

การสมัครเป็นผู้ร่วมประชุม

ถ้าคุณสนใจที่จะเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมประชุม University Scholars Leadership Symposium คุณจะต้องกรอกใบสมัครออนไลน์ โดยมีค่าดำเนินการ 30 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะต้องชำระผ่าน PayPal โดยส่งพร้อมใบสมัครทางออนไลน์

ค่าดำเนินการ

จะมีการเก็บค่าดำเนินการ 30 ดอลลาร์สหรัฐทางออนไลน์ก่อนที่คณะกรรมการคัดเลือกจะตรวจสอบใบสมัคร ในกรณีที่การสมัครของคุณผ่านแล้ว ค่าใช้จ่ายจะหักจากค่าลงทะเบียน สำหรับผู้สมัครที่ไม่ผ่าน เราจะคืนค่าดำเนินการเต็มจำนวนโดยหักเงินส่วนที่ PayPal เรียกเก็บ โปรดทราบว่าจะไม่มีการคืนเงินค่าดำเนินการถ้าคุณตัดสินใจยกเลิกการเข้าร่วม

การแจ้งผลผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก

ถ้าคุณผ่านการสมัคร จะได้รับผลตอบรับอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการคัดเลือกภายใน 7 ถึง 10 วันนับตั้งแต่วันสมัคร ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกจำเป็นต้องยืนยันการเข้าร่วมโดยการชำระค่าลงทะเบียนภายใน 21 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งผล การไม่ชำระค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนดหมายความว่าคุณตัดสินใจที่จะยกเลิกการสมัคร